ENCZUSA
Podmínky

Podmínky

scroll down

 

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) (UE L 119, s. 1) se zavazujeme respektovat vaše právo na soukromí na internetu a vynaložit veškeré úsilí k řádnému zabezpečení všech poskytnutých osobních údajů.

 

 

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů (dále jen "správce") je společnost 7Anna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. se sídlem v Gdaňsku (80-283), Polsko, ulice Potokowa, e-mailová adresa: rodo@7anna.com.pl, telefonní číslo + 48 607 920 991.

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Zavazujeme se však přijmout vhodná opatření na ochranu před neoprávněným přístupem k vašim údajům nebo jejich zpřístupněním třetím osobám. Naše databáze jsou zabezpečeny proti přístupu třetích stran. V případě jakýchkoli pochybností souvisejících se zpracováním vašich údajů se neváhejte obrátit na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

 

Účely a právní základ zpracování údajů, oprávněný zájem na zpracování údajů

Níže vám předkládáme všechny standardní účely činnosti Správce související s vašimi údaji. Podrobný účel zpracování vašich údajů vám Správce vždy sdělí v okamžiku získání vašich údajů. Vaše osobní údaje tedy mohou být zpracovávány za účelem: 

 • uzavření a plnění smlouvy (smluv), včetně transakčních služeb, řešení problémů a vyřizování vašich požadavků, které jsou nám adresovány – protože zpracování údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (smluv) (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • poskytování služeb elektronickými prostředky a zasílání maloobchodních informací – na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve vztahu k čl. 10 odst. 2 zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky),
 • přímý marketing zboží nebo služeb, včetně kontaktování, prezentace nabídky, provádění opatření a analýz, včetně profilování (tj. použití osobních údajů k vytvoření vašeho profilu z hlediska zboží a služeb, o které byste mohli mít zájem), ukládání údajů do souborů cookies a shromažďování údajů z webových stránek a mobilních aplikací – na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve vztahu k § 172 telekomunikačního zákona),
 • plnění právních povinností, které nám ukládá právo EU nebo polské právo (např. vůči předsedovi Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, finančním úřadům) - protože zpracování údajů je nezbytné pro splnění právních požadavků, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 • poskytování platebních služeb, zajištění bezpečnostních služeb, které poskytujeme elektronickými prostředky, vyřizování Vašich žádostí, např. prostřednictvím kontaktního formuláře v případě, že přímo nesouvisí s plněním smlouvy, vymáhání pohledávek, občanskoprávní spory, správní a mediační řízení, uchovávání údajů pro účely archivace a zajištění odpovědnosti (v souladu s povinnostmi vyžadovanými právními předpisy) - protože zpracování údajů je nezbytné pro realizaci našeho oprávněného zájmu, tj. poskytování našich služeb, vyřizování Vašich žádostí, možnost zjištění, vyšetřování nebo obrany proti nárokům, archivace údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

 

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje nezbytné pro tento účel nebo údaje, které nám poskytnete samostatně, za účelem pravidelného zasílání našeho newsletteru elektronickými prostředky na základě vašeho souhlasu.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy s příslušnými informacemi nebo pomocí příslušného odkazu v newsletteru. Jakmile požádáte o ukončení zasílání newsletteru, vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů pro jiné účely nebo pokud nejsme oprávněni údaje nadále používat v zákonem povolených případech.

 

 

Komu a kam může správce předat vaše údaje?

K vašim údajům budou mít přístup kromě zaměstnanců, prokuristů a členů orgánů Správce také osoby a subjekty zajišťující provoz, údržbu a servis IT systémů a řešení používaných Správcem. Kromě toho může Správce podle povahy věci předávat Vaše osobní údaje pouze následujícím subjektům:

 • subjektům spolupracujícím se Správcem a poskytujícím Správci služby nezbytné pro jeho činnost, zejména subjektům poskytujícím Správci účetní, finanční, právní nebo daňové poradenství – tyto subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy se Správcem a pouze v souladu s jeho příkazy.
 • orgánům veřejné moci, včetně soudů, na jejich odůvodněnou žádost.

Za účelem plnění smlouvy předáváme vaše údaje kurýrní společnosti, která se podílí na kurýrních službách, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží.

V závislosti na tom, jakého poskytovatele platebních služeb si v procesu objednávání zvolíte, předáváme pro účely platby platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci, která platbu podporuje, a případně námi nebo vámi zvolenému poskytovateli platebních služeb. Někteří poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje sami, pokud si u nich vytvoříte účet. V takových případech se musíte u poskytovatele platebních služeb přihlásit svými přístupovými údaji. I zde platí zásady ochrany osobních údajů poskytovatele platebních služeb.

 

 

Google (Universal) Analitics Použití pro účely webové analýzy

Webové stránky používají Google (Universal) Analytics, nástroj společnosti Google Inc. pro webovou analytiku (www.google.com). Výše uvedené – v rámci analýzy a posouzení zájmů - slouží k ochraně našeho právně legitimního zájmu, spočívajícího v optimální prezentaci naší nabídky. Služba Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analyzovat, jak webové stránky používáte – například soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání Webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a tam se ukládají. Díky anonymizaci IP aktivované na Webových stránkách je vaše IP adresa před předáním v rámci členských států EU nebo v jiných zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa předána na server společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se v zásadě nekombinuje s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google LLC má sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. Podle dohody mezi USA a Evropskou komisí shledala Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů u společností, které mají certifikát Privacy Shield. Registraci údajů shromážděných pomocí souborů cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit, pokud si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče umístěný na tomto odkazu. Případně – místo toho můžete také kliknutím na tento odkaz vypnout shromažďování údajů prostřednictvím webové stránky Google Analytics. Soubory pro odhlášení souborů cookie budou uloženy ve vašem zařízení. Pokud soubory cookie odstraníte, musíte znovu kliknout na výše uvedený odkaz. 

 

 

Remarketing Google AdWords

Pomocí služby Google Adwords propagujeme službu ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem je při návštěvě našich webových stránek v zařízení automaticky zanechán soubor cookie Remarketing Google, který pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě navštívených stránek umožňuje zobrazovat zájmové reklamy.

Výše uvedené – v rámci analýzy a posouzení zájmů – slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v optimálním fungování našich webových stránek na trhu. K dalšímu zpracování údajů dochází pouze v případě, že společnosti Google udělíte souhlas s tím, aby spojila historii prohlížení a používání aplikace s vaším účtem a použila informace z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se zobrazují na webových stránkách. Pokud jste v takovém případě při návštěvě našich webových stránek přihlášeni na Google, použije Google vaše údaje s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem společnost Google dočasně spojí vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytvoří cílové skupiny. Google Ad Words Remarketing je nabídka společnosti Google LLC (www.google.com). Společnost Google LLC má sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na uvedeném odkazu. Podle dohody mezi USA a Evropskou komisí shledala Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů u společností, které mají certifikát Privacy Shield. Soubory cookie používané pro remarketing můžete deaktivovat kliknutím na tento odkaz. Kromě toho můžete získat informace o používání souborů cookie a příslušných nastaveních na webových stránkách Digital Advertising Alliance.

 

 

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodním organizacím

Kromě výše uvedených výjimek nebudou vaše osobní údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím.

 

 

Jak dlouho bude správce uchovávat vaše údaje? (Informace o době uložení)

 

Doba uchovávání vašich údajů Správcem závisí na účelu zpracování vašich údajů.

V případě, že budou Vaše údaje Správcem zpracovávány za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo plnění jiných povinností Správce za Vás (např. vedení zákaznického účtu), budou Vaše osobní údaje Správcem uchovávány po dobu nezbytnou k dokončení závazků Správce pro Vás, např. vyplývajících z kupní smlouvy, a to až do uplynutí promlčecí doby všech Vašich nároků vůči Správci a nároků Správce vůči Vám, souvisejících s těmito závazky, např. do doby, než budou splněny povinnosti Správce vůči Vám. např. vyplývající z kupní smlouvy, ledaže bude uchovávání údajů déle nezbytné pro účely závazků daňových – v takovém případě dojde k odstranění bezprostředně po zániku daňových povinností souvisejících s daným závazkem, např. se smlouvou (např. pro účely vyúčtování souvisejícího se smlouvou) budou Vaše údaje uchovávány po dobu 5 let počítaných od konce roku, v němž daná daňová povinnost související se smlouvou zanikla).

V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány Správcem z důvodu nutnosti zpracování pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce, budou Vaše osobní údaje Správcem uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení cílů vyplývajících z těchto zájmů, přičemž cílem je přímý marketing po dobu trvání oprávněného marketingového zájmu, pokud nevyužijete svého práva a nevznesete námitku proti zpracování těchto údajů pro marketingové účely. V takovém případě může Správce uchovávat Vaše údaje po dobu promlčení Vašich nároků vůči Správci nebo nároků Správce vůči Vám, vyplývajících ze zákona, pokud bude zpracování těchto údajů nezbytné pro určení nebo vymáhání nároků, jakož i pro obranu proti takovým nárokům.

Za účelem realizace oprávněných zájmů Správce, včetně určení a uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům, může Správce uchovávat Vaše údaje po dobu promlčení Vašich nároků vůči Správci nebo nároků Správce vůči Vám vyplývajících z právních předpisů (např. obecná promlčecí doba nároků souvisejících s podnikatelskou činností je 3 roky a obecná promlčecí doba spotřebitelských nároků vůči Správci je 10 let, výše uvedené doby uchovávání osobních údajů se mohou měnit v závislosti na změně obecných právních předpisů).

Pro realizaci oprávněných zájmů Správce, včetně odpovědi na Vaši zprávu, dotaz, stížnost či podnět, může Správce uchovávat Vaše údaje po dobu nezbytnou k zodpovězení či vyřízení záležitosti, se kterou se na Správce obracíte, přičemž Správce může tuto dobu prodloužit o dobu promlčení Vašich nároků vůči Správci nebo nároků Správce vůči Vám podle právních předpisů, pokud je zpracování těchto údajů nezbytné pro určení nebo vymáhání nároků, jakož i pro obranu proti takovým nárokům

Kromě toho v případě, že bude proti Správci nebo Správcem vznesen nárok, například v souvislosti s kupní smlouvou mezi vámi a Správcem, nebudou vaše údaje uchovávány déle, než bude nutné v souvislosti s příslušným řízením o těchto nárocích.

Pokud budou Vaše údaje Správcem zpracovávány z důvodu zákonné povinnosti uložené Správci, bude Správce tyto údaje uchovávat po dobu, po kterou bude mít Správce příslušnou zákonnou povinnost. Pokud jsou Vaše údaje nezbytné pro písemné doložení hospodářských událostí pro účely účetnictví, budou Vaše údaje v tomto ohledu Správcem uchovávány po dobu, po kterou bude mít Správce zákonnou povinnost mít o těchto událostech doklad.

 

 

Informace o vašich právech Právo na přístup k vašim údajům

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, zejména informace o tom, zda Správce zpracovává Vaše osobní údaje a jaký rozsah údajů má Správce k dispozici, o účelech zpracování údajů nebo o kategoriích příjemců Vašich údajů, pokud je to možné, o plánované době uchovávání údajů, o Vašich právech týkajících se osobních údajů, informace o zdrojích údajů získaných Správcem, pokud nebyly získány od Vás. Máte rovněž právo získat kopii údajů, a to za podmínky, že první kopie údajů je zdarma a za každou další kopii může být požadován přiměřený poplatek na pokrytí administrativních nákladů na přípravu takové kopie údajů.

 

 

Právo na opravu údajů

Máte právo okamžitě požádat o opravu nesprávných údajů nebo s ohledem na účely zpracování doplnit neúplné údaje.

 

 

Právo na odstranění vašich údajů (právo být zapomenut).

 • Máte právo požádat o odstranění svých údajů, pokud nastane jedna z následujících okolností:
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Jste podali účinnou námitku proti zpracování údajů;
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Osobní údaje musí být odstraněny, aby bylo možné splnit právní povinnost;
 • Jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které byly zpracovávány na základě vašeho souhlasu, a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování.

Právo na odstranění údajů nebudete moci využít mimo jiné tehdy, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro určení nebo vymáhání nároku nebo obranu proti nárokům.

 

 

Právo na omezení zpracování vašich údajů

 • Máte právo omezit zpracování svých údajů v následujících případech:
 • Pokud máte pochybnosti o správnosti osobních údajů – po dobu umožňující kontrolu správnosti údajů,
 • Zpracování údajů je nezákonné a vy vznesete námitku proti odstranění údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje, ale vy je potřebujete k určení nebo vymáhání nároku nebo k obraně proti nárokům;
 • V případě vámi vznesené námitky – dokud nebude rozhodnuto, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad důvody vaší námitky. 

 

 

Právo na přenos vašich údajů

Máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu své osobní údaje, které jste poskytli správci, a máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci bez jakýchkoli překážek ze strany správce, pokud:

 • Zpracování je prováděno na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy s vámi a zároveň;
 • Zpracování probíhá automatizovaně.

Máte také právo požadovat, aby osobní údaje byly Správcem zaslány přímo jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky možné.

 

 

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů

Máte právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – proti zpracování vašich údajů, pokud je právním základem zpracování oprávněný zájem správce.

V důsledku vznesení námitky Správce přestane zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže existenci právně platných důvodů pro zpracování, zájmů zásadních pro Vás, práv a svobod nebo důvodů pro určení, uplatnění nároků nebo obranu proti nárokům.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování, včetně profilování, aniž byste museli sdělovat důvody týkající se vaší konkrétní situace, a Správce je povinen takové zpracování neprodleně ukončit.

 

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v tomto ohledu v rozporu se zákonem.

 

 

Informace o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo podmínkou pro uzavření smlouvy a zda není povinnost údaje poskytnout

Veškeré údaje poskytujete dobrovolně.

V závislosti na situaci, ve které může Správce Vaše údaje získat, může být poskytnutí některých údajů (stanovených Správcem jako údaje povinné) podmínkou pro uzavření smlouvy se Správcem nebo podmínkou pro zahájení poskytování služeb Správcem, např. zřízení a vedení klientských účtů.

Poskytnutí adresních údajů je nezbytné například pro objednání nabídky. Poskytnutí telefonního čísla může být nezbytné pro využití dalších služeb, například pro sjednání schůzky. Poskytnutí jména a příjmení (názvu), adresy a daňového identifikačního čísla může být zákonným požadavkem a je nezbytné pro přípravu podkladů pro daňové účely.

V případě zasílání zpráv nebo žádostí správci (např. zaslání nabídky) není poskytnutí kontaktních údajů zákonným ani smluvním požadavkem ani podmínkou pro uzavření smlouvy, poskytnutí požadovaných údajů je však nezbytné k tomu, aby správce mohl reagovat. 

 

 

Informace o důsledcích neposkytnutí údajů

V závislosti na situaci, ve které může Správce získat vaše údaje, může neposkytnutí některých údajů znemožnit uzavření smlouvy se Správcem, využívání dalších služeb, zřízení a vedení vašeho zákaznického účtu, obdržení správných daňových dokladů od Správce, obdržení nabídek od Správce nebo odpovědí na zprávy adresované Správci, podání stížností, zásahů nebo změn objednávky Správci.

 

 

Informace o používání údajů pro automatizované rozhodování, včetně profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování

 

Co jsou to soubory cookie a jak je používáme?

Soubory cookie jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení (např. počítači). Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo. Soubory cookie se používají k:

 • přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
 • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé Webové stránky používají, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
 • udržování relace uživatele webových stránek. 

 

Webové stránky používají následující typy souborů cookie:

 • Autentizační soubory cookie používané pro služby, které vyžadují autentizaci na Webových stránkách; soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace na Webových stránkách;
 • "výkonnostní" soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o používání stránek Webové stránky; "funkční" soubory cookie, které umožňují "zapamatovat si" nastavení zvolené Uživatelem a přizpůsobit Uživatelské rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo oblast původu Uživatele, velikost písma, vzhled Webové stránky atd.;
 • "reklamní" soubory cookie, které umožňují uživatelům poskytovat reklamní obsah více přizpůsobený jejich zájmům.

Webové prohlížeče (váš software) standardně umožňují ukládání souborů cookie do zařízení. Nastavení prohlížeče, které určuje používání souborů cookie, můžete vždy změnit. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit funkčnost webových stránek. Soubory cookie umístěné ve vašem koncovém zařízení mohou používat také inzerenti a partneři spolupracující se Správcem. Upozorňujeme, že subjektem odpovědným za umisťování souborů cookie do vašeho koncového zařízení a zároveň majícím k nim přístup je Správce. Informace o způsobech nakládání se soubory cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Více informací o souborech cookie naleznete například zde: http://wszystkoociasteczkach.pl.

 

V pomocné nabídce prohlížeče naleznete vysvětlení změny nastavení souborů cookie. K dispozici jsou na následujících odkazech:

Pokud neudělíte souhlas s používáním souborů cookie, může být funkčnost webových stránek omezena.